OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

a reklamačný poriadok

internetového obchodu www.decokreativ.sk

 

Článok I

Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli spracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Na zmluvné vzťahy s právnickými osobami, resp. fyzickými osobami - podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Božena Petrášová, so sídlom D. Makovického 5188/30, 036 01 Martin, IČO: 47065273, zapísaná u Okresného úradu Martin, číslo živnostenského registra 550-24659  (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 Kontaktné údaje predávajúceho:

Ing. Božena Petrášová

so sídlom D. Makovického 5188/30 , 036 01 Martin

IČO: 47 065 273

DIČ: 1075216989

Nie sme platcovia DPH.

Č. ObU-MT-OZP-2013/03880-2

Č. živnostenského registra 550-24659

Č. účtu: IBAN: SK43 0200 0000 0031 1166 9157

               SWIFT: SUBASKBX

E-mail: decokreativ@decokreativ.sk

Telefónne číslo: +421 905 516 492

 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71

P.O. Box B-89

011 79 Žilina 1

 

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na uzavretú kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá bola uzavretá na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

5. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

6. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov môže byť okrem iného závislé na kvalite používaného monitora kupujúceho, resp. iného kupujúcim používaného zariadenia.

 

Článok II

 Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia  tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať, o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny email alebo telefonický kontakt.  V prípade, že kupujúci kúpnu cenu tovaru úplne alebo čiastočne uhradil, a kupujúci nesúhlasí s poskytnutím iného tovaru, a ani s náhradným iným plnením, s inou dodacou lehotou, vráti predávajúci kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu do 15 dní bankovým prevodom na jeho účet alebo adresu.

7. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že zo strany predávajúceho bol jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informovaný pred odoslaním objednávky o predzmluvných informáciách podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Kupujúci je oprávnený zrušiť/stornovať objednávku, (do okamihu prevzatia tovaru alebo služby), rovnako tiež v prípade, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru. Zrušenie môže prebehnúť zo strany kupujúceho aj elektronicky alebo telefonicky.

 

Článok III

Kúpna cena

 

1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena").

2. Kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru do dohodnutého miesta (náklady spojené s dodaním tovaru), alebo iné voliteľné služby. Cenu za prepravu tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu spolu s kúpnou cenou.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na  internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

4. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci nie je povinný poskytnúť tieto služby.

Článok IV

Dodacie podmienky a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a cenu za prepravu tovaru predávajúcemu:

      -  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, a to v mene EUR:

         IBAN: SK43 0200 0000 0031 1166 9157

         SWIFT: SUBASKBX

      - na dobierku - kupujúci platí prepravcovi pri preberaní balíka, cena za dobierku nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru  alebo služby a jej výška bude presne vyčíslená v objednávkovom formulári

2. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a cenu za prepravu tovaru bezodkladne po doručení akceptácie objednávky zo strany predávajúceho, pričom táto úhrada musí byť kupujúcim vykonaná najneskôr do 5 dní od doručenia akceptácie objednávky.

3. V prípade, že kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu najneskôr do 5 dní od doručenia akceptácie objednávky, t.j. v lehote podľa kúpnej zmluvy a dostane s úhradou kúpnej ceny do omeškania, je predávajúci oprávnený pozdržať dodanie tovaru, resp. odoprieť dodanie tovaru alebo poskytnutej služby až do momentu zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho.

 4. Pri zaplatení kúpnej ceny a ceny za prepravu tovaru kupujúci formou bezhotovostného prevodu sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá kúpna cena a cena za prepravu tovaru pripísaná na účet predávajúceho.

5. Daňový doklad zašle predávajúci kupujúcemu na e-mail kupujúceho, alebo bude kupujúcemu doručený spolu s tovarom.

6. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru. Dodanie objednaného tovaru alebo poskytnutej služby sa uskutoční v rámci dodacej lehoty, ktorá je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke predávajúceho a ktorú uviedol predávajúci v potvrdení objednávky kupujúcemu. Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho a súčasne dňom keď dôjde k pripísaniu čiastky dohodnutej kúpnej ceny vrátane súvisiacich poplatkov na účet predávajúceho formou platby bezhotovostným prevodom. Pri kúpe viacero druhov tovaru s odlišnou dodacou lehotou platí najdlhšia dodacia lehota, aj keď predávajúci spravidla dodáva tovar naraz.

7. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim a kupujúcim dohodnuté v akceptácii objednávky alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto“). 

9. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní predávajúcim, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskutočnené dodanie tovaru vo výške dojednanej v objednávke podľa platného cenníka a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

10. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia podľa platného cenníka dopravy a doručenia.

11. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

12. Tovar bude predávajúcim kupujúcemu dodaný nasledujúcim spôsobom, ktorý si zvolí kupujúci :

a) vo forme dobierky, alebo

b) zaslaním kuriérskou službou.

13. Tovar bude predávajúcim kupujúcemu dodaný s využitím služieb tretích subjektov (123Kurier, s. r. o. alebo Packeta Slovakia, s. r. o.).

14. Zásielky posielané službou Packeta Slovakia s. r. o., predtým "zásielkovňa", musia spĺňať tieto parametre:

- váha do 5 kg (pri vyššej váhe je cena upresnená a dohodnutá pred odoslaním zásielky), súčet troch strán zásielky nesmie prekročiť 120 cm.

15. Zásielky posielané kuriérom 123Kurier, s. r. o.

- balík, ktorého najdlhšia strana je max. 175 cm, celková obvodová dĺžka je max. 300 cm, hmotnosť max. 50 kg pri         vnútroštátnej preprave.

16. Cena za prepravu tovaru na určené miesto kupujúceho sa účtuje podľa výšky hodnoty a hmotnosti objednávky kupujúceho a akceptácii objednávky predávajúcim. Prepravné sa riadi zmluvnými cenami spoločnosti Packeta Slovakia, s.r.o. a 123Kurier, s. r. o..

 

17. Prepravu tovaru zdarma majú kupujúci, ktorých objednávka po všetkých zľavách dosiahla sumu 50,- € (kupujúci platí len cenu za dobierku, ak si zvolí platbu pri prevzatí tovaru). Doručenie zdarma sa nevzťahuje na viac ako 10kg keramického prášku, sádry, hobby betónu a bude dokalkulované po odoslaní objednávky, aj napriek tomu, že systém v košíku pred odoslaním objednávky poštovné nezaráta.

18. Objednaný tovar predávajúci dodáva v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. Tovar do Českej republiky predávajúci zasiela výhradne na dobierku prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

19.  Pri prevzatí tovaru od prepravcu/doručovateľskej služby je kupujúci povinný skontrolovať tovar, ako aj neporušenosť obalov tovaru. V prípade akýchkoľvek závad spísať s prepravcom/doručovateľskou službou záznam o rozsahu a povahe vady, ktorého správnosť potvrdí prepravca/doručovateľská služba. V prípade závad tovaru, resp. nájdenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu/doručovateľskej služby prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom vád tovaru, resp. porušenia obalu zásielky nemusí byť prihliadané. V prípade porušenia tovaru vo vnútri zásielky, ktoré nebolo možné zistiť prehliadkou tovaru, bude reklamácia riešená individuálne podľa dohody s kupujúcim a prepravcom/doručovateľskou službou. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru pri preprave farieb, lakov, pást a iných produktov, ktoré sú náchylné na zamrznutie. Takto poškodený tovar nemožno reklamovať, ani domáhať sa náhrady, resp. refundácie.

 

 

Článok V

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru na dohodnutom mieste kupujúcim, resp. kupujúcim splnomocnenou osobou.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

Článok VI

Ďalšie práva a povinnosti predávajúceho

 

1. Predávajúci je povinný najmä:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim akceptáciou objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad),

d) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť kupujúcemu prekontrolovať si správnosť týchto údajov,

e) predávať výrobky v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak kupujúceho upozorní na všetky rozdiely.

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny a ceny za prepravu tovaru od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku), ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ dohodnutého tovaru v kúpnej zmluve zrušil, alebo prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci nie je ani pri vynaložení všetkého úsilia schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O odstúpení od zmluvy (stornovaní objednávky) bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Článok VII

Ďalšie práva a povinnosti kupujúceho

 

1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a zakúpený tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

Článok VIII

Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady a záruka.

 1. Reklamačný poriadok a právo kupujúceho na reklamáciu tovaru sa spravuje Čl. VIII VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj iným právnymi predpismi platnými pre územie Slovenskej republiky.

2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

4. Záručná doba je 24 mesiacov. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu  predávajúcemu spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

6. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ustanovením § 18 ods. 2, zák.č. 250/2007 Z.z. tak, že doručí tovar, spolu s príslušenstvom špecifikovaným v Čl.VIII, bod 4. do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a uplatní písomne reklamáciu.

7. Kupujúci je povinný v reklamácii presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie písomnej reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu spolu s príslušenstvom.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

9. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

10. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5, zák.č. 250/2007 Z.z. a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zák.č. 250/2007 Z.z. ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa Čl.8, bod 8.14. týchto VOP.

13. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

15. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

16. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

17. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

18. Predávajúci nie je zodpovedný za vady tovaru:

a) neoznámením zjavných vád tovaru pri jeho prevzatí tovaru,

b) uplynutím záručnej doby tovaru,

c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení.

21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí pri uplatnení reklamácie, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

22. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátení kúpnej ceny za tovar kupujúcemu.

23. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom emailu.

24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré kupujúci uviedol vo formulári na uplatnenie reklamácie.

25. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

Článok IX

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl., zák.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a/ tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b/ dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c/ tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa Čl. IX, bod 1. týchto VOP.

4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Od kúpnej zmluvy kupujúci nie je oprávnený odstúpiť z dôvodov uvedených v § 7 ods.6, zák.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať predávajúcemu a to buď písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu predávajúceho, alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho, pomocou formulára, ktorý je prílohou č.1 týchto VOP č.1.

7. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5, zák.č.  102/2014 Z.z. a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

8. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.  Tovar kupujúci nezasiela na dobierku, takáto zásielka nebude predávajúcim prevzatá.

9. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.  Tovar kupujúci nezasiela na dobierku, takáto zásielka nebude predávajúcim prevzatá.

10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný.

11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je však povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

12. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák.č. 102/2014 Z.z..

14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

15. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu týmto vzniknutej.

16. Orgán dohľadu: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

17. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

a) Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na decokreativ@decokreativ.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa paragrafu 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa paragrafu 12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku na začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

Článok X

Ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Ing. Božena Petrášová, IČO: 47065273, so sídlom D. Makovického 5188/30, 036 01 Martin, Slovenská Republika. (ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: D. Makovického 5188/30, 036 01  Martin

email: decokreativ@decokreativ.sk

telefón: +421 905 516 492

(ďalej len ,,Správca“)

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Správca spracúva.

1. V prípade využitia služieb nákupu cez eshop Správcu sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Správcovi dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Správca v pozícií predávajúceho nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou, a preto ju nebude možné s dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode decokreativ.sk. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ňou uvedené údaje poskytla dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomý/á dôsledkov uvedenia úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené v časti práva dotknutej osoby na webovej stránke Správcu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy.

2. Dotknutá osoba zaslaním objednávky Správcovi ako predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v rámci predzmluvných vzťahov, aby Správca spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie a sú potrebné pri činnosti Správcu ako predávajúceho tovaru a spracovával ich v informačnom systéme „predaj“ pre dotknutú osobu ako zákazníka. V prípade, že dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, právnym základom spracúvaných osobných údajov nebude súhlas, ale plnenie kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba zároveň čestne prehlasuje, že bola oboznámená s jej právami a so skutočnosťou, že v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je právnym základov spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, práv, povinnosti a záväzkov z nej vyplývajúcich. Správca vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín. Osobné údaje pre účely predaja Správca spracúva za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru.

3. Správca sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom a GDPR. Správca spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov so zachovaním zásady minimalizácie uchovania s prihliadnutím na oprávnené záujmy Správcu podľa Obchodných podmienok Správcu, a to načas záručnej doby podľa Obchodných podmienok Správcu.

4. Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať alebo žiadať opraviť svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu správcu po svojom prihlásení v menu „Môj účet". Dotknutá osoba, ktorá dala súhlas so spracúvaním jej osobných údajov pre účel registrácie na stránke decokreativ.sk, je oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu bude tento vymazaný.

5. Správca nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ za účelom plnenia z kúpnej zmluvy poskytol na ďalšie spracúvanie osobné údaje dotknutých osôb týmto osobám ako sprostredkovateľom.

6. Správca vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

Článok XI

Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačného poriadku, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.

3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

5. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy.

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich a porozumel ich obsahu. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich, že nepodmieňuje uskutočnenie objednávky prostredníctvom portálu vyžadovaním súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú účinnosť dňom 30.05.2018.